HOME

PR AGENCY  เอเจนซี่โฆษณา  ประชาสัมพันธ์   สื่อสารการตลาด 

 อวตาร เวิร์ล มีเดีย ในยุค DIGITAL MARKETING

"โลก...ที่ไม่เหมือนเดิม" โลกไม่หยุดนิ่งทำให้ทิศทางการดำเนินงานด้าน Marketing ไม่เหมือนเดิม เพราะผู้บริโภคไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางเดิมๆ Digital Marketing ในยุค Online communication  เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน การรับสารเกิดขึ้นทุกวินาที "โลกไม่เคยหลับ  ผู้รับสารก็ไม่หลับเช่นกัน"  Digital Marketing  ยังคงทำหน้าที่ในตัวเองตลอดเวลา  เพื่อส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

Marketing communication  ในโลก Online จะมีบทบาทกว่าสื่อ offline  ดังนั้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับสินค้าหรือแคมเปญ จะไม่มีกฎเป็นสูตรสำเร็จ  วิธีการเดิมไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จ วิธีการใหม่ก็ไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จเช่นกัน  ด้วยเหตุนี้ เราในฐานะ PR AGENCY ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค DIGITAL MARKETING ที่ไม่เพียงเป็นที่ปรึกษาด้าน ดิจิตอล มาร์เกตติ้ง ในการวางกลยุทธ์เพื่อการสื่อสาร ให้กับลูกค้าเท่านั้น เราได้ทำ  CONTENT MARKETING ให้กับสินค้าของเราเองหลายรายการ  เพื่อเรียนรู้และหาคำตอบ วิเคราะห์พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ภาวะการตัดสินใจของผู้บริโภค  เรานำประสบการณ์ที่ได้ มารับมือกับยุคDigital Communication    "โลก...ที่ไม่เหมือนเดิม"

 • Swatch new Pop-up Store

 • SWATCH

 • SWATCH

 • เครื่องทำไอศกรีมแท่ง คอมเพรสเซอร์

 • เครื่องปั่นไอศกรีม คอมเพรสเซอร์

 • คีออสไอศกรีม

 • ปอท. แจก คาถากันภัยผู้ใช้อีเมล์และเฟสบุ๊ค

 • ปอท. แจก คาถากันภัยผู้ใช้อีเมล์และเฟสบุ๊ค

 • ปอท. แจก คาถากันภัยผู้ใช้อีเมล์และเฟสบุ๊ค

 • โครงการคุณคือคนดี...ที่เสียภาษีถูกต้อง

 • GRAND OPENING RAMEN KING

 • งานเปิดตัว แอพพลิเคชั่น

 • โครงการ SAVE THE TEEN ปี 2

 • ตำรวจท่องเที่ยวรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

 • มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก

 • กิจกรรม “โพสต์ต้องคิด...คลิกเสี่ยงคุก!”

 • ซาโนฟี่วิ่งเพื่อเด็กลุ่มน้ำโขง

 • โครงการออนไลน์ใสสะอาด เรารักในหลวง

 • อ่านสร้างสุข สสส.

 • อ่านสร้างสุข สสส.

 • อ่านสร้างสุข สสส.

 • อ่านอุ่นรัก นิทาน EF

 • อ่านอุ่นรัก

 • อ่านอุ่นรัก

 • Patient Voice

 • Patient Voice

 • Patient Voice

 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • กรมพัฒนาฝีมือแรง

 • OKMD BBL Symposium


  Inspire your brain, inspire your future

  พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงาน OKMD BBL Symposium: Inspire Your Brain, Inspire Your Future ว่า ในศตวรรษที่ 21 โลกมีการแข่งขันในแทบทุกด้าน ทรัพยากรมนุษย์ในยุคนี้ จึงต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ความร่วมมือการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้รู้เท่าทันโลก และสามารถนำมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติในทุกๆด้าน เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศไทย4.0
  ปัจจุบัน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การสร้างคนไทยให้มีศักยภาพสูง ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญ รัฐบาลจึงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง โดยในด้านการศึกษา และมุ่งพัฒนาทักษะสมองด้านเรียนรู้และทักษะทางสังคมตั้งแต่ปฐมวัย ได้นำเอาหลักการจัดการเรียนรู้ตามความพร้อม และโครงสร้างการทำงานของสมอง (Brain-based Learning) มาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการนำแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ๆ มาปรับใช้ อาทิ แนวทาง STEM Education การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นโครงงาน (Project-based Learning) และที่เน้นเรื่องราว (Story-based Learning)
  ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) (องค์การมหาชน) หรือ OKMD กล่าวว่า งานสัมมนาวิชาการ OKMD BBL Symposium ที่จัดขึ้นในวันที่ในวันที่ 22 มกราคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า ครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด Inspire You Brain, Inspire Your Future จัดขึ้นเพื่อระดมความเห็นและจุดประกายให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้สังคมได้นำเอาประเด็นจากการแลกเปลี่ยนความเห็นครั้งนี้ไปศึกษา ค้นคว้าต่อ นำไปสู่แนวทางการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนไทยที่เหมาะสมต่อไป
  ในงาน นอกจากจะมีเวทีเสวนา จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ การสร้างเยาวชนของชาติ เพื่อตอบโจทย์อนาคต” ค้นพบความหมายและความสำคัญของ การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) จากหลากมุมมองของผู้มีส่วนในการวางรากฐานการสร้างเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นเป็นทุนมนุษย์ที่ทรงคุณค่าในอนาคต, “เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ที่ไหน” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นร้อน เรื่องการใช้เทคโนโลยีของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของนักวิชาการ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ผลิตและให้บริการสื่อและเทคโนโลยีต่างๆม,“ทิศทางใหม่ของการจัดการเรียนรู้” ทำความรู้จัก เข้าใจแนวทางจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่หลากหลายมุมมอง และร่วมกันวิเคราะห์ สร้างสรรค์คำตอบให้กับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และ “ความคิดสร้างสรรค์ สอนกันได้ไหม” แลกเปลี่ยนทรรศนะกับนักคิด นักสร้างสรรค์ ตัวจริง เสียงจริง จากหลากหลายวงการ ถึงที่มาของความคิดสร้างสรรค์ในงานของพวกเขา ยังมีนิทรรศการ “Inspire Your Brain” นิทรรศการที่จุดประกายความคิดให้รู้จัก เข้าใจ และตระหนักถึงวิธีใช้สมองให้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ นำไปสู่การปรับเปลี่ยน และปรับตัวให้เข้ากับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สนามเด็กเล่น BBL “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” นิทรรศการสร้างสรรค์ที่จำลองสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ สนุกสนานกับการเล่นและพัฒนาทักษะสมอง บูธผลงานภาคีเครือข่ายและพันธมิตรที่ร่วมงานกับ OKMD อาทิ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, สมาคมอนุบาลในพระราชูปถัมภ์ฯ, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง, ช่องทรูปลูกปัญญา และสถาบันรักลูก บูธผลงานภาคีเครือข่ายและพันธมิตรที่ร่วมงานกับ OKMD อาทิ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สมาคมอนุบาลในพระราชูปถัมภ์ฯ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ช่องทรูปลูกปัญญา และสถาบันรักลูก
  ในงานนี้ ได้เปิดโอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับฟังแนวคิดและประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และเน้นการสร้างพื้นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนทรรศนะระหว่างนักคิดจากหลากหลายสาขา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทิศทางการศึกษาของประเทศไทยที่สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ และแนวทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  …………………………………………………………………………………….

  สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่ ฐิตินันท์ ปานดอนลาน 094 539 2469
 • ภาครัฐพร้อมดันประชากรเข้าสู่โลกยุค4.0

  พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงาน OKMD BBL Symposium: Inspire Your Brain, Inspire Your Future ว่า ในศตวรรษที่ 21 โลกมีการแข่งขันในแทบทุกด้าน ทรัพยากรมนุษย์ในยุคนี้ จึงต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ความร่วมมือการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้รู้เท่าทันโลก และสามารถนำมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติในทุกๆด้าน เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศไทย4.0
  ปัจจุบัน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การสร้างคนไทยให้มีศักยภาพสูง ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญ รัฐบาลจึงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง โดยในด้านการศึกษา และมุ่งพัฒนาทักษะสมองด้านเรียนรู้และทักษะทางสังคมตั้งแต่ปฐมวัย ได้นำเอาหลักการจัดการเรียนรู้ตามความพร้อม และโครงสร้างการทำงานของสมอง (Brain-based Learning) มาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการนำแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ๆ มาปรับใช้ อาทิ แนวทาง STEM Education การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นโครงงาน (Project-based Learning) และเน้นเรื่องราว (Story-based Learning)
  ภายในงานมีนิทรรศการ “Inspire Your Brain” นิทรรศการที่จุดประกายความคิดให้รู้จัก เข้าใจ และตระหนักถึงวิธีใช้สมองให้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ นำไปสู่การปรับเปลี่ยน และปรับตัวให้เข้ากับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ บูธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมแสดงนิทรรศการด้านการศึกษา “ห้องเรียนวิศว์-วิทย์” ตามหลักสูตร “Story Based learning” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) (ในโครงการ วมว. ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล และ ที่ปรึกษาสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) (ในโครงการ วมว. ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เปิดเผย ถึงที่มาของการกำหนดหลักสูตร Story Based learning ของห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ว่า ผมเป็นคนเล่นเกม และเห็นว่าการเรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องราวในเกมนั้นเรียงลำดับไว้ดีและเข้าใจง่าย โดยนำประวัติศาสตร์มาเป็นตัวกำหนดเรื่องราว จึงเป็นที่มาในการร่างหลักสูตรการศึกษาของ Story Based learning ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จากนั้นจึงนำเนื้อหาทั้งภาควิชาสังคมและวิทยาศาสตร์มาใส่ในหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้แล้วความเข้าในทั้งวิชาสังคมและวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมๆกัน โดยไม่ต้องท่องจำ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เชื่อมโยงและบูรณาการ นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ในหลักสูตรนักเรียนทุกคนต้องอยู่หอพัก เป็นนักเรียนประจำ เหตุผลง่ายๆ คือ การเรียนรู้ไม่มีอยู่แค่ในห้องเรียน การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมง เช่น การตรงต่อเวลา ความมีวินัย การแบ่งปั่น การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เรามีมาตรการ “ใช้กฎระเบียบให้น้อย” เพื่อสร้างวินัย ของนักเรียนในหลักสูตร ความหมายคือ ให้เด็กได้คิดเอง และจัดระเบียบตัวเองในอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่น อาหารเช้าจะมีกี่โมงถึงกี่โมง ถ้าตื่นสาย ไม่ตรงต่อเวลา ก็จะไม่ได้รับประทานอาหารเช้า เด็กก็ต้องว่างแผนการนอน และการตื่นในช่วงเช้าด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องระบุเวลานอนและเวลาตื่น เวลารับประทานอาหารเช้าให้เป็นกฎระเบียบยุ่งยาก
  นอกจากนี้แล้วยังพานักเรียนในหลักไปเรียนรู้นอกสถานที่ ไปสัมผัสประสบการณ์ตรง ไม่ว่าจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เช่น เรียนเรื่องข้าว ก็จะพาเด็กๆไปรู้จักต้นข้าว พาเด็กๆไปดำนา พาไปเกี่ยวข้าว และสอนให้รู้จักคุณค่าของข้าวทุกเม็ด เวลารับประทานข้าวพากเขาก็จะคิดได้เองว่าต้องทานให้หมด เหตุผล คือ เด็กๆเคย ดำนา เคยเกี่ยวข้าว กว่าจะได้ข้าวมาหนึ่งจานนั้นเหนื่อยยากแค่ไหน นั่นคือการสอน “สอนให้เด็กได้คิดเอง”
  นางสาว ศุภากร ศุภผลถาวร (น้องส้ม) นักเรียนชั้น ม. 6 ในโครงการ วมว. ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) ที่เรียนในหลักสูตร Story Based learning เป็นการเรียนโดยใช้ ประวัติศาสตร์เป็น ทิศทางและแกนหลักในการศึกษา ชื่อวิชาก็จะแปลกๆ เช่น วิชาฟิสิกซ์ วิชาเคมี จะมีประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เรียนอย่างเข้าใจและไม่ต้องท่องจำ ที่โรงเรียนเด่นเรื่องการลงมือทำ มีทำโครงการร่วมกับพี่ๆของมหาวิทยาลัยคโนโลยีพระจอมธนบุรี ได้ประสบการณ์การเยอะมาก ได้เรียนรู้ ได้ลงมือทำ มีการเชื่อมโยง ทำให้ยิ่งเข้าใจง่าย มีรุ่นพี่คนหนึ่งบอกว่า เรียนที่นี่ยิ่งเรียนยิ่งโง่ หมายความว่า ยิ่งเรียนยิ่งมีแต่คำถาม เหมือนตัวเรายังโง่อยู่มาก เรียนรู้เท่าไรก็ไม่หมด มีแต่อยากจะรู้เพิ่ม รู้สึกโลกนี้กว้างขวางยิ่งใหญ่ มีหลายสิ่งหลายอย่างให้อยากเรียนรู้ ต้องหาคำตอบ การเรียนที่นี่อาจารย์จะพาไปภาคสนาม เรียนเรื่องข้าวก็จะพาดำนา พาไปเกี่ยวข้าว
  นายเตชินท์ เตชินท์ธนนันท์ (น้องเส้นหมี่) นักเรียนชั้น ม. 4 ในโครงการ วมว. ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) ที่เรียนในหลักสูตร Story Based learning มีความสนใจเรื่องเนวิเกเตอร์กับการเดินเรือ ชอบเรื่องดาราศาสตร์ การดูดาว ชอบหลักสูตร Story Based learning ที่เอาวิชาต่างๆมา บูรณาการเข้าด้วยกัน จนเหมือนก่อให้เกิดวิชาใหม่ๆ ที่ช่วยให้จำประวัติศาสตร์ได้ง่ายๆ เริ่มเรียนตั้งแต่การก่อกำเนินธาตุ การก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิต พัฒนาจนกลายเป็นมนุษย์ และวิวัฒนาการไปตามยุคต่างๆ จนถึงปัจจุบัน หลักสูตรเน้นการเชื่อมโยง ประยุกต์ใช้ มีกิจกรรมที่ได้ประสบการณ์ตรงมากมาย มีร่วมกิจกรรมกับรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัย มีการทำกิจกรรมนอกสถานที่ เรียนและลงมือปฏิบัติจริงๆ ไม่ต้องท่องจำ เข้าใจทั้งประวัติศาสตร์ วิทยาสาสตร์ สังคมศาสตร์


  …………………………………………………………………………………….

  สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่ ฐิตินันท์ ปานดอนลาน 094 539 2469
 • OKMD BBL Symposium

  พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (กลาง), ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) (องค์การมหาชน) หรือ OKMD (ที่สองจากซ้าย) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (ซ้ายสุด) ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผอ.สำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) (ขวาสุด)ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ บุญเกิด (สองจากขวา) ร่วมงาน OKMD BBL Symposium ภายใต้แนวคิด “Inspire Your Brain, Inspire Your Future” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆนี้

Visitors: 33,074