YOUTUBE

Avatar World Media Channel

ในภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยน ทิศทางการดำเนินงานในภาคธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายก็เปลี่ยนตาม ด้วยเหตุนี้ เราในฐานะ ผู้ดำเนินงานที่ปรึกษาด้านงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่ให้คำแนะนำกับลูกค้า ในการใช้เครื่องมือเพื่อสื่อสารการตลาด  พร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทันกับโลกใหม่ที่ไม่หยุดนิ่ง  YOUTUBE เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงมาก 

"หากเราชี้นำสิ่งใดให้ลูกค้า...เราควรรู้และเข้าใจสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้" นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานข่าวสารในสื่อโทรทัศน์  ภายใต้การดำเนินของ อวตาร เวิร์ล มีเดีย  

 Avatar World Media Channel   "โลก...ที่ไม่เหมือนเดิม"

 

Visitors: 52,378